Оцінка майна


Загальні вимоги до незалежної оцінки майна

Загальні вимоги до складання звіту про оцінку

Загальні вимоги до процедури проведення незалежної оцінки майна

Основні визначення та терміни, що використовуються в оцінці

Закони що регулюють оцінку майна в УкраїніВідповідно до розділу 2 «Засади проведення оцінки майна», Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, у статті 7 «Випадки проведення оцінки майна», оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї з сторін угоди та за згодою сторін.

Проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках:
- створення підприємств (господарських товариств);
- виділення або визначення частки майна у спільному майні;
- реорганізації, банкрутства, ліквідації;
- переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
- приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом;
- визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;
- страхуванні майна, обміну;
- оренди, повернення майна на підставі рішення суду;
- визначення збитків та розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;
- оподаткування майна згідно з законом;
- та в інших випадках за рішенням суду або у зв'язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.

Таким чином, якщо ВАМ необхідно:

- Придбати або продати рухоме і нерухоме майно;
- Мати уявлення про реальну вартість Вашого майна при внесенні до статутного фонду, відчуженні, передачі в оренду або заставу, при страхуванні та інше);
- Знати вартість своїх активів;
- Знизити рівень фінансових ризиків при кредитуванні;
- Мати документальне підтвердження (звіт про оцінку), яке матиме юридичну силу в суді;
- Прийняти економічно обгрунтоване управлінське рішення для вибору стратегії;
- Визначити вартість нанесених збитків, в результаті залиття, пожежі або інших пошкодженнь Вашого майна;

Ми пропонуємо Вам проведення незалежної оцінки по таких напрямами:

Оцінка нерухомості:

- промислові будівлі та споруди;
- житлові будинки і споруди, квартири;
- будівлі культурні, спортивні, лікувальні та інші;
- офіси, складські і торгові приміщення;
- сільськогосподарські об'єкти;
- споруди комунального забезпечення, мостові переходи та інше;
- об‘єкти незавершеного будівництва;
- передаточні пристрої;
- зелені насадження та інше;

Оцінка обладнання, машин та інших видів транспортних засобів:

- устаткування, інструменти і прилади, верстати;
- універсальні технологічні лінії і спеціалізовані;
- трансформатори електричні, генератори та двигуни;
- медичне обладнання;
- пристрої та прибори для вимірювань;
- технологічні комплекси;
- машини сільськогосподарські та інші;
- техніка будівельна та дорожня;
- оргтехніка, обчислювальна техніка, та інше.

Оцінка автомобілів та інших транспортних засобів

Автотранспортні засоби:

- автомобілі легкові і вантажні, вітчизняного та імпортного виробництва;
- пожежні автомобілі, санітарні та інші;
- автобуси;
- тягачі та самоскиди;
- комбайни, трактори та інша сільськогосподарська техніка;
- тролейбуси і інший електротранспорт;
- причепи, напівпричепи та інше;
- спеціалізовані транспортні засоби;

залізничний транспорт:

- локомотиви залізничні;
- залізничні вагони, електровози і тепловози, вітчизняного і імпортного виробництва;
- цистерни, та інше.

Оцінка літаків та інших літальних апаратів.

Оцінка судів та інших судноплавних засобів.

Оцінка рухомих речей:

- все майно, що вільно переміщається у просторі;
- продукція, сільськогосподарська та промислова;
- виробничі запаси, всі види товарів;
- посіви майбутнього урожаю;

По результатам проведеної роботи складається звіт про оцінку майна, який має повну юридичну силу.

Консалтингова компанія "КОНФІНІНВЕСТ" проводить роботи з незалежної оцінки майна на підставі сертифікату суб'єкта оціночної діяльності (новий) № 9503/10 від 06.04.2010р.

Оцінка майна проводится згідно з процедурами, визначеними діючим законодавством України, на підставі договору з замовником.


Оцінка підприємства


Перелік документів необхідних для оцінки підприємства

Процедура оцінки підприємства

Методичні рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

Як оцінити старі, та нові компанії-

Загальні вимоги до проведення оцінки підприємства

Закони що регулюють оцінку майна в Україні
Оцінка підприємства проводиться відповідно до національних стандартів № 1, 2, 3, а у разі наявності частки комунальної або державної власності, використовується Методика оцінки майна, затверджена Постановою КМУ № 1891 від 10.12.2003 р.

Цілісні майнові комплекси (ЦМК) – це окремі об'єкти, сукупність активів яких дає можливість ведення самостійної господарської діяльності. Цілісними майновими комплексами можуть виступати частини або підрозділи підприємства, які можуть функціонувати самостійно з подальшою реєстрацією як окремі, самостійні підприємства.

Для проведення оцінки ЦМК необхідно провести повний аналіз фінансово-господарської діяльності, майнового та фінансового стану підприємтства на дату оцінки та попередній період. Висновки одержані в результаті проведеного аналізу лягають в основу припущень, які використовуються при проведенні оцінки. При проведенні оцінки цілісного майнового комплексу застосовуються всі методичні підходи: майновий, дохідний, порівняльний.

Майновий підхід використовується при визначенні ринкової вартості цілісного майнового комплексу, в тому разі, коли данний підхід відображає поточну вартість WVR з вірогідністю ліквідації данного майнового комплексу.

Дохідний підхід грунтується на застосуванні оціночних процедур, що переводять очікувані доходи у вартість цілісного майнового комплексу, що враховує поточний фінансовий стан підприємства та прогнозні показники діяльності ЦМК.

Порівняльний підхід використовують при можливості формування переліку подібних комплексів, які можуть використовуватись як об’єкти порівняння. Об’єкти порівняння повинні належати до тієї ж галузі, мати такий же розмір, однакову продуктивність бізнесу, ринки збуту продукції та інше.

Якщо Ви бажаєте:

- продати або придбати бізнес;
- прийняти економічно обґрунтоване управлінське рішення;
- відстояти свою точку зору при веденні переговорів;
- знизити рівень фінансового ризику при кредитуванні;
- визначити вартість своїх активів;
- знати терміни окупності підприємства;
- розрахувати розмір щорічного прибутку;
- прорахувати перспективи розвитку на ринку товарів і послуг;
- мати уяву про реальну вартість Вашого бізнесу;
- визначити розмір завданих збитків Вашому майну;

Консалтингова компанія «КОНФІНІНВЕСТ» та її кваліфіковані фахівці в найкоротші терміни проведуть оцінку вашого підприємства з урахуванням всіх специфічних, притаманних тільки Вашому підприємству, особливостей.Оцінка інтелектуальної власності


Перелік документів необхідних для оцінки інтелектуальної власності

Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності

Процедура оцінки інтелектуальної власності

Загальні вимоги до проведення оцінки інтелектуальної власності

Закони що регулюють оцінку майна в УкраїніІнтелектуальна власність — у найширшому розумінні означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших галузях. Законодавство, яке визначає права на інтелектуальну власність, базується на праві кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, будучи благом не матеріальним, зберігаються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за узгодженням з ними, крім випадків, визначених законодавством.
Процес залучення об’єктів інтелектуальної власності в господарський оборот, формування ринку інтелектуальної власності, який нині є найдинамічнішим сегментом світового, а в розвинутих країнах і внутрішнього ринку, безупинно зростаючі масштаби трансферту технологій неминуче диктують необхідність визначення вартості відповідних об’єктів. Головне призначення інтелектуальної власності - приносити прибуток власнику прав на неї. Але спершу необхідно визначити вартість інтелектуальної власності. Встановлення вартісної оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності є важливою складовою процесу перетворення результату розумової діяльності людини у комерційно цінний продукт. Завдяки оцінці інтелектуальна власність може стати вагомою часткою нематеріальних активів підприємства і бути введена у цивільний оборот як товар.
Необхідність в оцінці інтелектуальної власності звичайно виникає при здійсненні угод купівлі- продажу патентів, торговельних марок та інше, або при висновку ліцензійної угоди на право використання об'єктів інтелектуальної власності, а так само при визначенні розміру компенсації збитку, заподіяного правовласникові незаконним використанням його патентів, торговельних марок та інше. Але в сучасній практиці присутні й інші причини, у зв'язку з якими необхідна офіційна процедура оцінки патентів, торговельних марок (товарних знаків), авторських посвідчень і інших об'єктів.

Таким чином, оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності дає Вам можливість:
- визначити реальну цінність і ринкову вартість об'єкта, наприклад, з метою продажу (повної передачі права) торговельної марки або патенту;
- визначити ціну продажу ліцензії на об'єкт інтелектуальної власності;
- визначити вартість внеску в статутний фонд підприємства, у тому випадку, якщо Ви бажаєте збільшити статутний фонд шляхом внесення в нього вартості торговельної марки й/або патенту (дана процедура можлива й при створенні нового підприємства);
- одержання кредиту під заставу виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності (відомо, що на території України вже існує реальна практика таких кредитів);
- визначити суми виплат авторських винагород або роялті (авторські винагороди можуть регулярно одержувати автори патентів на винаходи й/або промислові зразки – дуже часто це засновники підприємства, авторські винагороди обкладаються тільки доходом з фізичних осіб (13%) і є валовими витратами підприємства;
- роялті можуть одержувати власники патентів і/або торговельних марок (на практиці це так само можуть бути – фізичні особи, у т.ч. і співробітники підприємства);
- визначити суму компенсації при рішенні конфліктів у процесі використання торговельних марок і патентів, у т.ч. визначити розміри збитків внаслідок порушення виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- при рішенні майнових суперечок;
- залучення інвесторів.

У групу об'єктів інтелектуальної власності, що підлягають оцінки, входять:
- патенти на винаходи або корисні моделі;
- винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
- отримані або надані ліцензії на право користування об'єктами інтелектуальної власності;
- авторські посвідчення;
- торговельні марки (товарні знаки) і знаки обслуговування;
- фірмові найменування;
- права на об'єкти промислової власності;
- комп'ютерні програми;
- фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
- раціоналізаторські пропозиції;
- компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
- ноу-хау (нова, не відома іншим інформація, що має комерційну вартість);
- ділова репутація (гудвіл) і інші нематеріальні об'єкти.
- інші об'єкти, що згідно із законодавством належать до об'єктів права інтелектуальної власності.

Консалтингова компанія «КОНФІНІНВЕСТ» та її кваліфіковані фахівці в найкоротші терміни проведуть оцінку Вашої інтелектуальної власності. Послуги з оцінки інтелектуальної власності проводяться відповідно до процедур, визначених чинним законодавством України на підставі договору із замовником.


Оцінка нерухомостіПерелік документів необхідних для оцінки

Процедура оцінки

Загальні вимоги до проведення оцінки

Закони що регулюють оцінку майна в Україні
Оцінка нерухомості є найрозповсюдженішим видом оціночної діяльності та містить у собі визначення вартості оцінюваного об'єкта або окремих прав відносно нього.

Об'єктами оцінки можуть бути:

1. об'єкти промислової нерухомості (як окремі, так і у складі майнових комплексів);
2. об'єкти житлової нерухомості (міський житловий фонд, індивідуальне заміське житло), в т.ч.: квартири, кімнати, житлові будівлі (котеджі, дачі) і споруди;
3. об'єкти комерційної нерухомості (офісні, складські і торгові приміщення, готелі);
4. соціальні об'єкти нерухомості, в т.ч. суспільне, культурне, лікувальне і спортивне призначення;
5. об'єкти незавершеного будівництва (від тих, що мають тільки фундамент до тих, що вимагають лише обробки);
6. інженерні комунікації, споруди і передавальні пристрої, в т.ч.:

- під’їзні шляхи, мости, тунелі, естакади;
- залізничні шляхи;
- трубопроводи, свердловини;
- кабельні лінії, лінії електропередач;
- огородження;
- ємкості, резервуари, водонапірні башти та інше;

7. об’єкти сільськогосподарської нерухомості;
8. зелені насадження, невід’ємні поліпшення та інше.

За необхідності, незалежна оцінка нерухомості проводиться при:

- угоди купівлі-продажу;
- приватизації (викуп державної частки);
- здачі в оренду;
- майнових суперечок;
- оптимізації оподаткування;
- внеску в статутний капітал;
- прийняття управлінських рішень;
- розробки інвестиційних проектів та залучення інвесторів;
- забезпечення кредитних зобов'язань при отриманні кредиту (застава, іпотека);
- реалізації проектів будівництва або реконструкції об'єктів нерухомості;
- переходу бухгалтерської звітності на міжнародні стандарти обліку;
- переоцінки для відображення в бухгалтерській звітності;
- постановки на бухгалтерський облік;
- виділення частки співвласників;
- страхуванні;
- банкрутстві;
- ліквідації підприємства або його реструктуризації;
- визначення величини страхового відшкодування та збитків;
- оформлення спадщини;
- інших операцій;Оцінка збитків від пожежі або залиття


Процедура оцінки

Загальні вимоги до проведення оцінки

Закони що регулюють оцінку майна в Україні

Вода існує в природі, є в морі, тече в річці або з крана – це добре, але коли вона тече у Вас зі стелі або по стінах та підлозі, це велика проблема. Потрібно відразу бігти до сусідів, у ЖЕК, щоб зупинити «потоп», зафіксувати та відшкодувати нанесені збитки.

Залиття квартир і приміщень є найрозповсюдженішим лихом, що заподіює шкоду майну. Потрапивши на свободу вода руйнує все на своєму шляху. При затопленні приміщень страждає практично все: стелі, стіни, підлоги, двері, вікна, меблі та побутова техніка. Причини можуть бути різними від використання неякісних систем водопостачання до недбалого ставлення власників приміщень або квартир, але все призводить до одного - заподіяння шкоди майну. Зашкодити можуть Вашій власності, але також і Ви можете нанести шкоду іншим. Значно краще залиття запобігти, ніж усувати його наслідки. Але якщо Ви не змогли цьому запобігти і це сталося, то постраждалий має повне право вимагати відшкодування збитків.

Оцінка збитків від залиття дуже складна і трудомістка робота, вона необхідна, як правило, для суду або для досудового рішення спорів.

Вогонь в каміні дарує тепло та насолоду, а вогонь в приміщенні або квартирі горе та розпач. Але іноді це трапляється в житті, головне не розгубитись та правильно зорієнтувати свої дії, а після з’ясування того що сталось, необхідно порахувати нанесені збитки та визначити величину відшкодуваннь. Тут Вам знадобиться допомога фахівців нашого рівня, наша компанія допоможе Вам у вирішенні данної проблеми. При оцінці нанесених збитків від пожежі, оцінити майно, що складалося з меблів, побутової техніки та іншого, буває дуже складно визначити модель, марку та колір; матеріал оббивки меблів. У такому випадку оцінка проводиться по даним, які Ви можете надати і наявність чеків на майно може дуже допомогти в проведенні оцінки.

Терміни проведення оцінки нанесених збитків безпосередньо залежить від обсягу робіт і наявності даних, які Ви можете нам надати.

В наші дні швидко підвищується правова грамотність громадян, люди все частіше подають позови до суду, при будь-якій необхідності. Але при подачі позову на відшкодування збитків необхідна оцінка, щоб надати до суду документ про вартість нанесених збитків майну. Для цього Вам необхідні послуги оціночних компаній. Після проведення оцінки та визначення ринкової вартості нанесених збитків, завданих Вашому майну, Ви можете подавати позов про відшкодування нанесених збитків. Оцінка нанесених збитків проводиться по затвердженим методикам, що дозволяє максимально точно визначити їх вартість.

Що необхідно робити, коли Вам нанесені збитки:

- Викликайте представників ЖЕКу і винуватця залиття для складання акта.
- Контролюйте правильність записів та точність розмірів ушкоджень.
- Отримайте в ЖЕКу оригінал акту огляду пошкоджень.
- Спробуйте домовитись про відшкодування збитків з винуватцем.
- Якщо неможливо домовитись мирно – замовляйте в нашій компанії оцінку нанесених збитків і подавайте позов до суду.
- Не починайте ремонт до винесення рішення суду.

Вартість послуг з оцінки нанесених збитків визначається шляхом розрахунку працезатрат оцінювача, термін виконання робіт становить приблизно 2 – 5 робочих днів та залежить від обсягу робіт.Оцінка транспортних засобів


Перелік документів необхідних для оцінки автотранспортних засобів

Процедура оцінки

Загальні вимоги до проведення оцінки

Закони що регулюють оцінку майна в Україні

Оцінка транспортних засобів (колісних) проводиться згідно з Методикою товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затвердженою наказом Міністерства юстиції і та Фондом державного майна України N 142/5/2092 від 24 грудня 2003 р., зі змінами від 24.07.2009 р. № 1335/5/1159.

Незалежний оцінювач запрошується для оцінки вартості автотранспорту, при необхідності визначення вартості для продажу або здачі в оренду колісних транспортних засобів, а також для визначення стартової вартості для аукціону, з метою приватизації, або для передачі автомобіля в заставу, та інших цілей.

При оцінці транспортних засобів проводиться експертиза технічного стану транспортного засобу, для визначення ринкової вартості об'єкту оцінки.

При передачі в заставу банк може затребувати оцінку ліквідаційної вартості автомобіля. Дана вартість нижче ринкової, так як мається на увазі реалізація об'єкту оцінки в короткі терміни.

Незалежна оцінка транспортного засобу проводиться при:

- купівлі-продажу транспортного засобу;
- здачі в оренду;
- розрахунку заставної вартості для отримання кредиту;
- передачі в лізинг;
- розподілі майна;
- вступі в права успадкування;
- даруванні;
- ДТП (визначення вартості відновлювального ремонту);
- Якщо колісний транспортний засіб стоїть на балансі підприємства і необхідно провести приватизацію;
- визначенні митної вартості машини;
- необхідності продажу транспортного засобу;

Для проведення оцінки колісних транспортних засобів використовуються всі три підходи: порівняльний, прибутковий і витратний. Для проведення оцінки колісних транспортних засобів самим оптимальним вважається порівняльний підхід. Порівняльний підхід заснований на аналізі цін продажу та пропозиції автомобілів, ідентичних або аналогічних оцінюваному на первинному або вторинному ринках, з відповідними коректуваннями, які враховують відмінності між об'єктами порівняння й об'єктом оцінки. У випадку неможливості застосування порівняльного підходу, застосовується комбінований витратно-порівняльний підхід, заснований на використанні інформації про вартість базового автомобіля з додаванням вартості спеціального або спеціалізованого обладнання з урахуванням вартості робіт з його монтажу.

При оцінці ексклюзивних автомобілів (якщо зроблена обмежена партія, або було зроблено всього декілька одиниць) вартість таких автомобілів визначається виходячи з калькуляції витрат на виготовлення транспортного засобу, з наступним коректуванням із застосуванням порівняльного підходу.


Оцінка обладнання, машин та інших видів транспортних засобів


Перелік документів необхідних для оцінки обладнання і машин

Процедура оцінки

Загальні вимоги до проведення оцінки

Закони що регулюють оцінку майна в Україні

Відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльность в Україні” від 12 липня 2001 р. N 2658-III, стаття 10, незалежна оцінка проводиться на підставі договору замовника з суб’єктом оціночної діяльності.

Оцінка машин і обладнання вбирає в себе практично весь спектр визначення вартості об'єктів рухомого майна - офісного обладнання, оргтехніки, меблів, побутових предметів, приладів, верстатів, поточних ліній, автомобілів, технологічних комплексів, і інших об'єктів, які відносяться до рухомого майна. Банки надаючи кредити найчастіше як забезпечення приймають обладнання, оскільки у випадку дефолту позичальника його найлегше реалізувати.

Оцінка обладнання та машин проводиться у випадках:

- продажу надлишкового обладнання (що не використовується);
- реалізацією фізично або морально застарілого обладнання;
- ліквідація машин і устаткування із-за недоцільності їх подальшої експлуатації внаслідок зносу;
- передачі під заставу для господарських операцій або кредиту;
- страхування майна підприємства;
- передачі в лізинг або оренду;
- визначення бази оподаткування (для розрахунку податку на майно);
- реалізації інвестиційного проекту;
- внеску до статутного капіталу;
- підтвердження митної вартості;
- розподілу майна;
- постановки на бухгалтерський облік;
- переоцінки та інше.

Оцінка машин і обладнання, іноді єдиний спосіб визначити дійсну вартість основних фондів, що становлять основу будь-якого підприємства. Оцінка вартості машин і обладнання здійснюється декількома методами, з використанням спеціалізованих баз даних, які мають цінову інформацію і технічні параметри.

Необхідність в оцінці машин і обладнання виникає у випадках, коли об'єкт цивільних прав (річ, майно, майнові права і т. д.) вступає в господарський оборот, і над ним здійснюються господарські операції.

Нашою компанією пропонується:

- оцінка технологічних ліній;
- оцінка типового обладнання;
- оцінка унікального обладнання;
- оцінка спеціального обладнання;
- оцінка інструментів та приладів;
- оцінка двигунів, верстатів;
- оцінка трансформаторів електричних та генераторів;
- оцінка устаткування медичного;
- оцінка пристроїв і приладів для вимірів;
- оцінка технологічних комплексів;
- оцінка машин сільськогосподарського та іншого;
- оцінка дорожньої техніки та будівельної;
- оцінка оргтехніки і обчислювальної техніки, та інше.Оцінка продукції


Процедура оцінки продукції

Загальні вимоги до проведення оцінки

Закони що регулюють оцінку майна в Україні

Важливим аргументом проведення оцінки продукції (оцінка запасів і товарів) є те, що отриманий Замовником звіт, має статус офіційного документа, та має силу доказового значення:

- при розгляді спорів використовується у суді;
- приймається до розгляду при кредитуванні відділенями банків;
- при вирішенні спорів з податковою інспекцією.

Для отримання об'єктивного результату при оцінці продукції використовуються всі рекомендовані підходи. При проведенні оцінки враховується мета та цілі замовника, проводиться консультація по використанню звіту з оцінки продукції (товарів, запасів).

Потреба в оцінці продукції (товарів, запасів) виникає при:

- операції купівлі-продажу;
- оформлення спадку;
- забезпечення кредитних зобов'язань при отриманні кредиту (застави, іпотеки);
- передачі в оренду;
- внеску в статутний фонд створюваного підприємства;
- страхуванні;
- визначення збитку і величини страхового відшкодування;
- банкрутства;
- реструктуризації або ліквідації підприємства;

Незалежна оцінка продукції (оцінка товарів, оцінка запасів) включає всі види продукції – сільськогосподарської, промислової, виробничих запасів та інше.Оцінка бізнесу

Перелік документів необхідних для оцінки бізнесу

Загальні вимоги до процедури проведення незалежної оцінки майна

Загальні вимоги до незалежної оцінки майна

Закони що регулюють оцінку майна в Україні

Бізнес (англ. business — справа, діло) — підприємницька, комерційна чи будь-яка інша діяльність, що не суперечить закону і спрямована на отримання прибутку. Оцінка бізнесу - це визначення вартості компанії як майнового комплексу, здатного приносити прибуток його власникові. Оцінка бізнесу діючого підприємства дещо відрізняється від оцінки підприємства як майнового комплексу. Дана відмінність пов'язана з тим, що бізнес - поняття ширше, ніж майновий комплекс. При проведенні оцінки визначається вартість всіх активів компанії: нерухомого майна, машин й устаткування, складських запасів, фінансових вкладень, нематеріальних активів. Крім того, окремо оцінюється ефективність роботи компанії, її минулі, дійсні й майбутні доходи, перспективи розвитку й конкурентне середовище на даному ринку, а потім проводиться порівняння оцінюваної компанії з підприємствами-аналогами. На підставі такого комплексного аналізу визначається реальна оцінка бізнесу, як майнового комплексу, здатного приносити прибуток.

Якщо Ви плануєте:

- придбати або продати бізнес на найбільш вигідних для Вас умовах;
- прийняти економічно обґрунтоване управлінське рішення для вибору стратегії;
- мати вагомі аргументи для ведення переговорів і відстоювання своєї точки зору в процесі здійснення операції;
- понизити рівень фінансового ризику при кредитуванні;
- мати чітке уявлення про вартість як своїх активів;
- достовірну інформацію про можливі терміни окупності підприємства;
- розмір щорічного прибутку;
- перспективі розвитку на ринку товарів і послуг;
- володіти достовірними даними про реальну вартість Вашого бізнесу при здійсненні трансакцій (відчуженні, внесенні до статутного фонду, передачі в заставу, лізинг оренду, при страхуванні та інше);
- мати компетентну незалежну думку про вартість бізнесу, засновану на загальноприйнятих в Україні і світовій практиці підходах до оцінки;
- визначити величину завданого збитку, в результаті порушення Ваших майнових прав;
- одержати документальні підтвердження (звіт про оцінку), які матимуть юридичну силу в суді і можуть використовуватися в рамках судочинства;

Консалтингова компанія «КОНФІНІНВЕСТ» та її кваліфіковані фахівці в найкоротші терміни проведуть оцінку Вашого бізнесу. Послуги з оцінки бізнесу проводяться відповідно до процедур, визначених чинним законодавством України на підставі договору із замовником.
Оцінка цінних паперів


Перелік документів необхідних для оцінки цінних паперів

Процедура оцінки цінних паперів

Загальні вимоги до проведення оцінки цінних паперів

Мультиплікатори для оцінки акцій на основі балансової вартості чистих активів

Закони що регулюють оцінку майна в Україні

Цінні папери — грошові документи, що визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила (емітувала, відтак називається емітентом), та їх власником: засвідчують право володіння корпоративними правами (як акції) чи відносини позики (як облігації), і здебільшого передбачають виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам.
Національний ринок цінних паперів відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" охоплює випуск і обіг акцій, облігацій державних (республіканських та місцевих) позик, а також облігацій підприємств, Державних казначейських зобов'язань, ощадних сертифікатів та векселів. Різноманіття фінансових інструментів пов'язане з їх місцем і значенням у системі відтворення, із ступенем суспільного розподілу праці, із загальним рівнем розвитку економіки і фондового ринку зокрема та із ступенем участі держави в емісії цінних паперів тощо.

Крім найбільш поширеного фінансового інструмента - акцій, існують і такі їх види, як:
- облігації внутрішніх і зовнішніх державних позик;
- облігації місцевих позик;
- облігації підприємств;
- казначейські зобов'язання;
- ощадні сертифікати;
- інвестиційні сертифікати;
- векселі;
- приватизаційні папери;
- заставні цінні папери тощо.

Проведення незалежної оцінки цінних паперів здійснюється у відповідність із національними стандартами №1,2,3,4 а також, у випадку наявності державної частки або комунальної власності, у відповідність із Методикою оцінки майна, затвердженої постановою КМУ № 1891 від 10.12.2003 р. і іншими нормативно-правовими актами.
Оцінка вартості пакета акцій передбачає визначення загальної вартості підприємства й частки вартості, яку має пакет, який оцінюється. Оцінка вартості підприємства здійснюється методом прибутковості - капіталізації або дисконтування прибутку /грошових потоків. Оскільки акції й пакети акцій мають власні характеристики, які наділяють їх особливими якостями й впливають на вартість, ці характеристики повинні бути враховані в оцінці.

Оцінка пакету акцій здійснюється виходячи з:
- галузевих особливостей акцій;
- основних характеристик акцій підприємства;
- характеристик пакета акцій.

Успішне проведення ділових операцій передбачає необхідність володіння інформацією про реальну вартість бізнесу, що цікавить. Того хто не має таких даних приречений на невдачу. Якщо Ви маєте в своєму розпорядженні достовірну інформацією, якій швидше за все вже володіє опонент Ви зможете на рівних брати участь з ним в створенні сумісних проектів, брати на вигідних для Вас умовах кредити вигравати аукціони і конкурси.

Якщо Ви плануєте:
- Придбати або продати пакет акцій або інші цінні папери на найбільш вигідних для Вас умовах;
- Прийняти оптимальне, економічно обґрунтоване управлінське рішення для вибору стратегії операції;
- Мати чітке уявлення про вартість як своїх активів, так і контрагентів, достовірну інформацію про можливі терміни окупності підприємства, розмір щорічного прибутку, перспективи розвитку на ринку товарів і послуг;
- Понизити рівень фінансових ризиків при кредитуванні;
- Мати вагомі аргументи для ведення переговорів і відстоювання своєї точки зору в процесі здійснення операції;
- Визначити величину нанесеного збитку, в результаті порушення Ваших майнових прав;
- Володіти достовірними даними про реальну вартість Вашого майна при здійсненні трансакцій (відчуженні, внесенні до статутного фонду, передачі в заставу, лізинг оренду, при страхуванні та інше);
- Мати компетентну незалежну думку про вартість підприємства, засноване на загальноприйнятих в Україні і світовій практиці підходах до оцінки;
- Отримати документальні підтвердження (звіт про оцінку), які матимуть юридичну силу в суді і можуть використовуватися в рамках судового розгляду.

Консалтингова компанія «КОНФІНІНВЕСТ» та її кваліфіковані фахівці в найкоротші терміни проведуть оцінку Ваших цінних паперів. Послуги з оцінки цінних паперів проводяться відповідно до процедур, визначених чинним законодавством України на підставі договору із замовником.Оцінка товарних знаків


Перелік документів необхідних для оцінки

Процедура оцінки товарних знаків

Загальні вимоги до проведення оцінки товарних знаків

Закони що регулюють оцінку майна в УкраїніТоварним знаком називається будь-яке позначення чи будь-яка комбінація означень придатні для виділення товарів чи послуг, котрі виготовляються (надаються) однією особою для іншої. Такими означеннями можуть бути слова, літери, цифри, художні елементи, комбінації кольорів, та інше. Це частина фірмового стилю, функції якого знають практично всі, що займаються виробництвом і продажем (пропозицією) товарів і послуг. Однак він дає ще деякі додаткові переваги. Красивий, візуально привабливий знак підвищує естетичну цінність товару. У сприйнятті споживача наявність знака — гарантія досить високої якості. Для отримання права власності на торговий знак, його необхідно зареєструвати. Зареєстрований товарний знак захищає від несумлінної конкуренції. Значимість товарного знаку зростає зі збільшенням числа конкурентів. Якщо монополістові може знадобитися у визначеній ситуації тільки знак — «захисник», то фірмі, що діє в умовах конкуренції, необхідний і знак-«гарант», і знак-«рекламіст». Тому важливо створити і зареєструвати не просто товарний знак, а бренд.

На сучасному етапі особлива увага з боку власників компаній прикута до просування та «розкручування» бренду з метою збільшення об'ємів продажів, частки ринку, підвищення його пізнаваності та лояльності споживачів.
Оцінка ринкової (справедливої) вартості товарного знаку з урахуванням майбутніх вигід від його використання необхідна для прийняття управлінських рішень під час укладання угод купівлі-продажу брендів з метою зміцнення конкурентних позицій на ринку. При використанні декількома компаніями у своїй діяльності єдиного бренду оцінка ринкової вартості бренду, визначення суми роялті дозволяє розподілити ліцензійні й паушальні платежі між компаніями з метою оптимізації й розподілу внутріфірмових розрахунків й оптимізації оподатковування.
Оцінка товарного знаку тісно пов'язана з оцінкою бізнесу і проводиться на основі аналізу повного циклу виробництва і реалізації товарів або послуг даної компанії. В процесі оцінки товарного знаку розраховується ринкова вартість оцінюваного об'єкту через визначення ступеня впливу даної відмітної ознаки на величину прибутку компанії і об'єм реалізації товарів і послуг.

Консалтингова компанія «КОНФІНІНВЕСТ» та її кваліфіковані фахівці в найкоротші терміни проведуть оцінку Вашого товарного знаку. Послуги з оцінки товарного знаку проводяться відповідно до процедур, визначених чинним законодавством України на підставі договору із замовником.Оцінка торгової марки


Перелік документів необхідних для оцінки

Процедура оцінки торгової марки

Загальні вимоги до проведення оцінки торгової марки

Закони що регулюють оцінку майна в УкраїніВикористанням торгової марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.
Торгова марка – могутній засіб в конкурентній боротьбі. Він дозволяє відокремити конкретний товар від аналогів і закріпити за ним певні асоціації. Завдяки правильному «розкручуванню» (брендингу) товар набуває популярності на ринку і свою групу споживачів. Це позитивно впливає на зростання продажів і дозволяє декілька завищувати ціни по відношенню до аналогічних товарів (в даному випадку споживач платить за гарантію якості продукту і певний образ, якому він довіряє). По мірі просування на ринку вартість торгової марки зростає, і вона стає важливим елементом майнового комплексу підприємства. Вже ні для кого не новина, що ринкова вартість торгової марки може значно перевищувати вартість виробничих і матеріальних ресурсів фірми. Оцінка торгової марки компанії (бренду) позитивно впливає на її спільну ринкову вартість і, отже, на її привабливість для партнерів і інвесторів.

Відповідно до статті 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:
- право на використання торгової марки;
- виключне право дозволяти використання торгової марки;
- виключне право перешкоджати неправомірному використанню торгової марки, в тому числі забороняти таке використання;
- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Оскільки торгова марка є нематеріальним активом компанії, необхідність оцінки її вартості викликана наступними передумовами:
- Злиття та поглинання. Ціна компанії має бути обґрунтована вартістю активів.
- Постановка на баланс. Існує необхідність відбивати в балансі вартість придбаних торгових марок.
- Відносини з інвесторами. Оцінка інвесторами результатів діяльності керівництва компаній ґрунтується на дослідженні зміни вартості торгових марок.
- Ліцензування і франчайзинг. Для визначення розміру плати за користування торговою маркою необхідно точно визначити її вартість.
- Обґрунтування кредитоспроможності. Компанії можуть використовувати оцінку вартості торгових марок для обґрунтування заявок на одержання кредитів.
- Внутрішні комунікації. Оцінка марки може слугувати показником ефективності діяльності компанії та засобом мотивації її менеджерів.
- Оцінка торгової марки як системна основа для прийняття рішення бюджетного планування та інше.

Проведення незалежної оцінки торгових марок здійснюється у відповідності із Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", та національними стандартами № 1, 2, 3, 4, а також, іншими нормативно-правовими актами. Оцінка торгової марки – це найчастіше оцінка його репутації. До виключень відноситься, наприклад торгова марка, зареєстрована, але ще не запущена в звернення. Вона цілком може оцінюватися як об'єкт ліцензування, і її використання без належного дозволу розглядатиметься як порушення виняткових прав.
Отже, ціна такої торгової марки може бути визначена через розмір компенсації за порушення прав відносно прав володіння нею. При оцінці торгової марки під об'єктом оцінки маються на увазі права на неї (або «виняткове право на використання торгової марки»). Оцінка торгової марки, фірмового найменування або іншої відмітної ознаки товару тісно пов'язана з оцінкою бізнесу і проводиться на основі аналізу повного циклу виробництва і реалізації товарів або послуг даної компанії. В процесі оцінки торгової марки розраховується ринкова вартість оцінюваного об'єкту через визначення ступеня впливу даної відмітної ознаки на величину прибутку компанії і об'єм реалізації товарів і послуг. Проте, при оцінці торгової марки необхідно враховувати, що сама по собі вона не створює споживчу вартість. Проте реклама торгової марки популяризувала споживчі властивості продукту, сприяючи формуванню попиту і, як наслідок, підвищенню ціни на нього.

Консалтингова компанія «КОНФІНІНВЕСТ» та її кваліфіковані фахівці в найкоротші терміни проведуть оцінку Вашої торгової марки. Послуги з оцінки проводяться відповідно до процедур, визначених чинним законодавством України на підставі договору із замовником.Оцінка патентів


Перелік документів необхідних для оцінки

Процедура оцінки патентів

Загальні вимоги до проведення оцінки патентів

Закони що регулюють оцінку майна в УкраїніПатентом називається виданий патентним відомством документ, що надає особі або організації виключне право на використання зазначеного в патенті технічного вирішення. Патент видається строком на п'ятнадцять років, рахуючи з дня подачі заявки. З того ж дня охороняються права заявника. Ніхто не може без згоди особи, якій належить патент (патентовласника), використати винахід. Патентовласник може видати дозвіл (ліцензію) на використання його винаходу або повністю переуступити патент. Права на інтелектуальну власність охороняються, за допомогою патентного права, яке регулює майнові і пов'язані з ними особисті немайнові стосунки, що виникають у зв'язку із створенням і використанням винаходів, корисних моделей і промислових зразків.
Оцінка патенту визначається його ефективністю, іншими словами, його придатністю для нейтралізації конкурента. Проте, щоб правильно розпорядитися патентом на нове технічне вирішення, корисну модель або товарний знак і ввести його в комерційний обіг, правовласник (фізична або юридична особа) повинен здійснити оцінку патенту.

При оцінці патентів слід враховувати наступні фактори:

- наявність конкурентоспроможності запатентованої технології або непатентованої;
- ринкового попиту на продукцію в залежності від запатентованих технологій;
- економічні фактори, які можуть вплинути на прибутковість патентно-залежних продуктів;
- ймовірність того, що розвиток нових технологій, які могли б зробити предмет патентування застарілим.

Оцінка патентів на винаходи і промислові зразки, свідоцтв на корисні моделі і патентів на селекційні досягнення є однією з найбільш необхідних послуг зі сфери оцінки інтелектуальної власності. Проведення незалежної оцінки патентів здійснюється у відповідності із Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", та національними стандартами № 1, 2, 3, 4, а також, іншими нормативно-правовими актами.

Наша компанія пропонує послуги з незалежної оцінки вартості патентів:
- для внеску в статутний фонд підприємства;
- для переоцінки активів;
- при здійсненні операцій куплі-продажу;
- при передачі права використання інтелектуальної власності та інше.

Консалтингова компанія «КОНФІНІНВЕСТ» та її кваліфіковані фахівці в найкоротші терміни проведуть оцінку Вашого патенту. Послуги з оцінки патентів проводяться відповідно до процедур, визначених чинним законодавством України на підставі договору із замовником.Оцінка авторських прав


Перелік документів необхідних для оцінки

Загальні вимоги до проведення оцінки

Закони що регулюють оцінку майна в УкраїніМайновими правами, що можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги. Оцінка вартості авторських прав здійснюється у відповідності із Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", та національними стандартами № 1, 2, 3, 4, а також, іншими нормативно-правовими актами. Слід зазначити, що при судовому розгляді справ про спричинення збитку правовласникові необхідний звіт незалежного оцінювача, який є офіційним документом доказового значення і може бути використаний в цивільному і кримінальному процесі.

Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності проводиться при:
- постановці на баланс як нематеріальних активів;
- уступки прав (купівля-продаж);
- передачі прав на використання;
- приватизації об’єктів державної власності;
- ліквідації підприємства;
- застави об’єктів інтелектуальної власності;
- створенні об’єктів інтелектуальної власності;
- страхуванні об’єктів інтелектуальної власності; - внесенні в статутний фонд об’єктів інтелектуальної власності;
- розподілу майна;
- оформленні спадщини;
- даруванні об’єктів інтелектуальної власності;
- визначенні частини майнових прав;
- відшкодуванні збитків;
- нарахуванні податків і зборів;
- оцінки вартості підприємства;
- експертизи інноваційних продуктів та інше.

Наша компанія пропонує послуги на проведення незалежної оцінки прав:
- оцінка прав на об'єкти промислової власності:
- оцінка прав на винаходи;
- оцінка прав на корисні моделі;
- оцінка прав на промислові зразки;
- оцінка прав на ноу-хау;
- оцінка авторських і суміжних з ними прав:
- оцінка права на літературні твори;
- оцінка прав на наукові твори;
- оцінка прав на музичні твори;
- оцінка прав на програми для ЕОМ;
- оцінка прав на бази даних;
- оцінка прав на відеограми передач (програм) організацій мовлення і інше;
- оцінка гудвіла (ділової репутації).

Консалтингова компанія «КОНФІНІНВЕСТ» та її кваліфіковані фахівці в найкоротші терміни проведуть оцінку Ваших майнових прав. Послуги з незалежної оцінки прав проводяться відповідно до процедур, визначених чинним законодавством України на підставі договору із замовником.


Оцінка землі


Перелік документів необхідних для оцінки земельних ділянок

Процедура проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

Вимоги до складання звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Законодавча база грошової оцінки земельних ділянок

Правове регулювання оцінки земель здійснюється відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Земельного кодексу України ( 2768-14 ), Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), Закону України "Про оцінку земель" (1378-IV), законів України, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.
Відповідно до ст. 3 Закону України "Про оцінку земель" (1378-IV), об'єктами оцінки земель є: територія адміністративно-територіальних одиниць або їх частин, території оціночних районів та зон, земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок і прав на них, у тому числі на земельні частки (паї), у межах території України.

Залежно від мети та методів проведення оцінка земель поділяється на такі види:
- бонітування ґрунтів;
- економічна оцінка земель;
- грошова оцінка земельних ділянок.

Об'єктом дослідження незалежних оцінювачів є грошова оцінка земель.
Грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.
Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об'єкта оцінки. Експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них, крім випадків, визначених законодавством України.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться на основі таких методичних підходів:
- капіталізація чистого операційного або рентного доходу від використання земельних ділянок;
- зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок;
- врахування витрат на земельні поліпшення.

Експертна грошова оцінка вільних від будівель та споруд земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, що проводиться у зв'язку з викупом цих земельних ділянок для суспільних потреб чи їх примусовим відчуженням з мотивів суспільної необхідності, проводиться на основі методичного підходу капіталізації чистого операційного або рентного доходу від використання земельних ділянок з урахуванням їх використання за цільовим призначенням (використанням), встановленим на день прийняття рішення про викуп таких земельних ділянок для суспільних потреб.
Ринок земельних відносин в Україні тільки розвивається і роль експертної грошової оцінки землі постійно зростає, оскільки без інформації про ринкову вартість землі неможливе успішне проведення трансакцій із земельними ділянками.
Власник, покупець або зацікавлена особа безумовно має бажання знати та приймати економічно обґрунтовані рішення і мати в своєму розпорядженні об'єктивну інформацію про вартість земельної ділянки, що цікавить. Тому проведення оцінки землі стає необхідністю.

Отже , якщо є необхідність:
- Придбати або продати земельну ділянку найбільш на вигідних умовах;
- Володіти достовірними даними про реальну вартість землі при внесенні її до статутного фонду підприємства, передачі в заставу, оренду, страхуванні та інше;
- Прийняти оптимальне, економічно обґрунтоване управлінське рішення для вибору стратегії операції;
- Визначити вартість землі при реорганізації, банкрутстві або ліквідації підприємства;
- Отримати вигідний кредит в банку під заставу землі;
- Приватизувати земельну ділянку;
- Визначити вартість землі або права користування нею в бухгалтерському обліку;
- Знизити рівень фінансових ризиків при кредитуванні;
- Визначити величину нанесеного збитку, в результаті порушення майнових прав;
- Отримати документальні підтвердження (звіт про оцінку землі), які матимуть юридичну силу як на етапі здійсненні операції, так і в рамках судового розгляду.

У процесі роботи наші фахівці визначать ринкову вартість земельної ділянки, проведуть комплексний аналіз її місця розташування, аналіз слабких і сильних сторін, а також можливих ризиків.
Оцінка землі проводиться згідно з діючим законодавством України, на підставі договору з замовником.
За результатами проведеної роботи оформляється звіт про оцінку землі, який має повну юридичну силу для учасників угоди і користувачів звіту.


Переоцінка основних засобів


Перелік документів, необхідних для переоцінки основних засобів

Процедура переоцінки основних засобів

Загальні вимоги до проведення оцінки

Закони що регулюють оцінку майна в УкраїніПереоцінка основних засобів дозволяє наблизити балансову вартість майна до ринкової й оптимізувати оподатковування, оскільки при переоцінці основних засобів може бути досягнуте оптимальне співвідношення між податком на прибуток і податком на майно. Для збиткових підприємств це шанс скоротити податок на майно за рахунок зниження після переоцінки балансової вартості основних засобів. У високорентабельних компаній з'являється можливість зменшити базу податку на прибуток за рахунок підвищення амортизаційних відрахувань при збільшенні балансової вартості основних засобів після переоцінки основних засобів.

Переоцінка основних фондів (засобів) є одним з найбільш очевидних і ефективних способів керування капіталом підприємства. Вартість основних фондів і розподіл цієї вартості по групах амортизуємого майна впливає на величину амортизаційних відрахувань (і, як наслідок, на фінансовий результат, на величину оподатковуваного прибутку, на обсяг коштів, який підприємство може направляти на відновлення фондів і т.д.).

Відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (далі П(З)БО 7), підприємствам дозволяється переоцінювати об'єкт основних фондів, якщо залишкова вартість такого об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. Відмітимо, що в даному визначенні не дається чітких критеріїв того, яку різницю між залишковою й справедливою вартістю вважати дійсною. Це пов'язане з тим, що для різних підприємств ці критерії можуть бути зовсім різні. Таким чином, підприємства самостійно повинні визначати цей критерій і відображати це в наказі про облікову політику.

Відповідно до Національного стандарту №1, стаття 33 при проведенні оцінки майна для відображення результатів у бухгалтерському обліку, по встановленому законодавством порядку про бухгалтерський облік, виконується при врахуванні того, що:

- справедлива вартість активів дорівнює їх ринковій вартості при можливості визначення її у порядку, встановленому національними стандартами;
- справедлива вартість активів, що можуть відноситися до майна спеціальної конструкції або спеціалізованого, дорівнює їх залишковій вартості заміщення (відтворення);
- ліквідаційна вартість активів відповідно до стандартів бухгалтерського обліку дорівнює їх вартості ліквідації згідно Стандартом №1;
- надлишкові активи оцінюються з урахуванням принципу їх найбільш ефективного використання відповідно до Національного стандарту №1.

Згідно П(З)БО 7 "Основні засоби", переоцінка об’єктів основних засобів підприємством проводиться, коли вартість данних активів суттєво відрізняється від їхньої справедливої вартості на дату балансу. У випадку переоцінки об'єкта основних засобів, на цю ж дату повинна здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.


Інвентаризація

Із часом, навіть при самому ретельнім здійсненні обліку, можливе виникнення невідповідності даних обліку фактичній наявності активів і зобов'язань підприємства, установи або організації (далі — підприємство).
Інвентаризація є одним зі способів контролю над збереженням, а в деяких випадках і стану, активів підприємства. Вона дозволяє виявити існуючі невідповідності. Тільки після проведення інвентаризації активів і зобов'язань підприємства можна із упевненістю стверджувати, що дані бухгалтерського обліку підприємства є достовірними.
Відповідно, якщо річна інвентаризація не проводилася, то будь-який перевіряючий має право не визнати річний фінансовий звіт підприємства достовірним. Які це може мати наслідки, — окрема історія, але те, що ці наслідки будуть украй «неприємними» для підприємства, його власників, акціонерів і навіть партнерів, — це однозначно. Це є однією з основних причин того, що в деяких ситуаціях проведення інвентаризації необхідно й обов'язково. Наприклад, у відповідності зі статтею 10 Закону України « Про бухгалтерський облік і фінансової звітності в Україні» від 16.07.1999 г. № 996-XIV (далі — Закон про бухоблік):
Для забезпечення вірогідності даних бухгалтерського обліку й фінансової звітності, підприємство зобов'язано проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються й документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.
А п. 12 Постанови КМУ « Про затвердження Порядку подачі фінансової звітності» від 28.02.2000 г. № 419 (далі — ПКМУ № 419) вимагає:
Перед складанням річної фінансової звітності обов'язкове проведення інвентаризації активів і зобов'язань підприємства.

Проведення інвентаризації також обов'язково у випадку:
- передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство;
- зміни матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);
- перед складанням річного звіту, крім майна, цінностей і зобов'язань, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року;
- під час виявлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день виявлення таких фактів); - за рішенням судово-слідчих органів;
- у разі стихійного лиха, пожежі, аварії;
- ліквідації підприємства, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Проведення інвентаризація визначає:
а) фактичну наявність основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів і інших грошових документів, а також обсяги незавершеного виробництва в натурі;
б) встановлює надлишок або недостачу цінностей і коштів шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;
в) виявляє товарно-матеріальні цінності, які частково втратили свою первісну якість, фасонів що застаріли, і моделей, а також матеріальних цінностей і нематеріальних активів, які не використовуються;
г) дотримання умов і порядку збереження матеріальних цінностей, а також правил утримання й експлуатації основних фондів;
д) реальність вартості зарахованих на баланс основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів і фінансових вкладень.

Консалтингова компанія «КОНФІНІНВЕСТ» та її кваліфіковані фахівці в найкоротші терміни проведуть інвентаризацію Вашого майна.


Рецензія (експертиза) оцінки

Відповідно до розділу 2 «Засади проведення оцінки майна», Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, у статті 13 «Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна)» рецензування проводиться на вимогу особи, що використовує оцінку майна і її результати, на вимогу замовника оцінки майна, органів державної влади та інших осіб, які зацікавлені в критичному розгляді оцінки майна, або за ініціативою суб'єкта оціночної діяльності. Рецензування звіту згідно Закону, може виконувати оцінювач, який має дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна, та фахівці перелічені у статтях 5 та 13, Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” При рецензуванні, відповідно до Національного стандарту №1, стаття 65, у рецензії повинні зазначатися:

- підстави проведення рецензування;
- повна назва звіту про оцінку майна;
- відомості про його виконавців, і їх кваліфікацію;
- висновок про можливість виконавцями проведити оцінку майна відповідно до правових вимог провадження професійної оціночної діяльності;
- строк проведення рецензування;
- дата підписання рецензії;
- висновок про правильність вибору виду вартості та її відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
- висновок про достатність зібраної виконавцем звіту про оцінку майна вихідні дані та іншу інформацію: (їх повнота для проведення оцінки майна та розкриття у звіті);
- висновок про правильність та відповідність застосування під час проведення оцінки методичних підходів, методів та оціночних процедур з урахуванням мети і бази оцінки, обґрунтованість використаних припущень;
- загальний висновок про достовірність оцінки майна;

Рецензент виконує рецензію у письмовій формі та скріплює підписом і печаткою.

Аргументовані зауваження до звіту про оцінку майна можуть розміщуватись рецензентом у рецензії, з застереженнями про вплив цих зауважень на достовірність виконаної оцінки майна.

У рецензії має бути висновок, у якому вказано чи відповідає звіт вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та можливість його використання, у тому числі про достовірність проведеної оцінки. Звіт необхідно класифікувати по таким ознакам:

- повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
- у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки;
- не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків;
- не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

Відповідно до:

ст.13 Закону України № 2658-III від 12 липня 2001 року "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";
п.п. 62-67 Постанови Кабінету міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 Національний стандарт №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав";
Постановою Кабінету міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1442 Національний стандарт №2 "Оцінка нерухомого майна";
ст.22 Закону України №1378-IV від 11 грудня 2003р. "Про оцінку земель";
п.4.1. Наказу Державного комітету України по земельних ресурсах №2 від 09.01.2003р. "Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок".